Kategorie produktů

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti SIMON FM s.r.o.

Rychlé odkazy na odstavce: 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 • 1.a) Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SIMON FM s.r.o. IČ 26837358, DIČ CZ26837358, se sídlem Slezská 761, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28033 jako prodávající a na straně druhé je kupující.
 • 1.b) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 • 1.c) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se SIMON FM s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
 • 1.d) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • 1.e) Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád, způsoby dopravy a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 • 1.f) Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce SIMON FM s.r.o. nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. spol. SIMON FM s.r.o. nebo smluvních partnerů spol. SIMON FM s.r.o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 • 1.g) Kupující obdrží potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

SIMON FM s.r.o. sděluje, že

 • 2.a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, SIMON FM s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)
 • 2.b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od SIMON FM s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
 • 2.c) SIMON FM s.r.o. neuzavírá ani nezprostředkovává smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pod shodným číslem objednávky.
 • 2.d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném SIMON FM s.r.o. uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 • 2.e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, tak ode dne převzetí zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí zaslat na adresu sídla SIMON FM s.r.o. nebo na e-mail [email protected].
 • 2.f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, také náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 2.g) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 • 2.h) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu spol. SIMON FM s.r.o., přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům také přístup ve svém účtu na www.naradi-simonfm.cz
 • 2.i) V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedení společnosti SIMON FM s.r.o., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 • 2.1.) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • 2.1.a) U poskytování služeb, které spol. SIMON FM s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • 2.1.b) U dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli spol. SIMON FM s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • 2.1.c) U dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  • 2.1.d) U dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • 2.1.e) U opravy nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
  • 2.1.f) U dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

3. Smlouva

 

 • 3.a) Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném spol. SIMON FM s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží, nebo  službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník spol. SIMON FM s.r.o., ať už přímo na pobočce nebo po telefonu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady a také zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.
 • 3.b) Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a potvrzeným přijetím (akceptací) objednávky spol. SIMON FM s.r.o., za případné chyby při přenosu dat spol. SIMON FM s.r.o. nenese odpovědnost. Potvrzení o obdržení objednávky spol. SIMON FM s.r.o. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail. Toto potvrzení o obdržení objednávky se nepovažuje za potvrzení přijetí (akceptaci) objednávky. Následně bude Kupujícímu zaslán další e-mail, ve kterém mu Prodávající sdělí, zda je objednávka akceptována (vznik Kupní smlouvy), či ne.
 • 3.c) Kupující odesláním kupní smlouvy souhlasí s aktuálním znění VOP včetně Reklamačního řádu spol. SIMON FM s.r.o. Vzniklou smlouvu, včetně dohodnuté ceny, lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu platí viz. bod Objednávání.
 • 3.d) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny nejdříve cestou smíru, poté, pokud se obě strany nedohodnou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky.
 • 3.e) Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 • 3.f) Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 • 3.g) Kupní smlouvou se SIMON FM s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí spol. SIMON FM s.r.o. kupní cenu.
 • 3.h) SIMON FM s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 • 3.i) SIMON FM s.r.o. následně Kupujícímu předá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 • 3.j) Má-li spol. SIMON FM s.r.o. věc odeslat, předá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním Kupujícím zvolenému dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Spol. SIMON FM s.r.o. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli věc až, jakmile mu ji předá dopravce.
 • 3.k) Dodá-li spol. SIMON FM s.r.o. větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Dále se postupuje jako bod 2.e)
 • 3.l) SIMON FM s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 • 3.m) Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí spol. SIMON FM s.r.o. věc podle zvyklostí.
 • 3.n) Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 • 3.o) Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou spol. SIMON FM s.r.o. způsobila porušením své povinnosti.
 • 3.p) Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 • 3.q) Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní spol. SIMON FM s.r.o. umožnila nakládat.
 • 3.r) Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže spol. SIMON FM s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.
 • 3.s) Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

4. Odpovědnost spol. SIMON FM s.r.o.

SIMON FM s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy Kupující věc převzal:

 • 4.a) má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které spol. SIMON FM s.r.o., nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží, nebo reklamy jimi prováděné.
 • 4.b) se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití spol. SIMON FM s.r.o. uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • 4.c) je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 4.d) Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, nevztahuje se však na opotřebení zboží běžným používáním.
 • 4.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacetičtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
  • 4.1.a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • 4.1.b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • 4.1.c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
  • 4.e) Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  • 4.f) Má-li věc vadu, z níž je spol. SIMON FM s.r.o. zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 • 4.1.1. Podstatné porušení smlouvy
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  • 4.1.1.a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • 4.1.1.b) na odstranění vady opravou věci.
  • 4.1.1.c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může odstoupit od smlouvy.
  • 4.1.1.d) Kupující sdělí spol. SIMON FM s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu spol. SIMON FM s.r.o. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li spol. SIMON FM s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
  • 4.1.1.e) Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu spol. SIMON FM s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že spol. SIMON FM s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  • 4.1.1.f) Veškeré změny kupní smlouvy Kupujícím musí být odsouhlaseny spol. SIMON FM s.r.o.
 • 4.1.2. Nepodstatné porušení smlouvy
  • 4.1.2.a) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • 4.1.2.b) Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může spol. SIMON FM s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může spol. SIMON FM s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
  • 4.1.2.c) Neodstraní-li spol. SIMON FM s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu spol. SIMON FM s.r.o.
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • 4.1.2.d) Při dodání nové věci vrátí Kupující spol. SIMON FM s.r.o. na její náklady věc původně dodanou.
  • 4.1.2.e) Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
  • 4.1.2.f) Zárukou za jakost se spol. SIMON FM s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Za nezpůsobilou dobu použití se nepovažuje opotřebení jednotlivé součásti používáním.
  • 4.1.2.g) Záruční dobu danou zákonem může výrobce prodloužit. Poté platí pro Kupujícího prodloužená záruční lhůta, pokud využil daných podmínek pro její čerpání.
  • 4.1.2.h) Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než spol. SIMON FM s.r.o., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
  • 4.1.2.i) Kupující nemá právo záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

5. Odstoupení od smlouvy

 

 • 5.1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
  • 5.1.a) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a to jde-li o:
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  • kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  • 5.1.b) Odstoupit od smlouvy lze písemně, a to zasláním na adresu SIMON FM s.r.o., Národních Mučedníků 499, 738 01 Frýdek-Místek, nebo elektronickou cestou na adresu: [email protected]
  • 5.1.c) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá spol. SIMON FM s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od spol. SIMON FM s.r.o. obdržel, a to na své náklady.
  • 5.1.d) Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  • 5.1.e) Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy zboží doručit na adresu spol. SIMON FM s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem nebo vyplněným formulářem o odstoupení od smlouvy (ke stažení pod obchodními podmínkami) s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), dále s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti nebo zda-li bude čerpána na další nákup u spol. SIMON FM s.r.o.
  • 5.1.f) Spotřebitel odpovídá spol. SIMON FM s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  • 5.1.g) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, vrátí mu spol. SIMON FM s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem a to pokud zboží spotřebitel vrátil úplné, blíže viz bod 4.1.d). Spotřebitel má právo na dodání zboží zdarma pouze ve vybraných situacích.
  • 5.1.h) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, spol. SIMON FM s.r.o. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá, nebo zboží převezme od přepravce.
  • 5.1.i) Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi spol. SIMON FM s.r.o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má spol. SIMON FM s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
  • 5.2. Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
To neplatí pokud:

 • 5.2.a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • 5.2.b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 • 5.2.c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti SIMON FM s.r.o. co ještě vrátit může a dá společnosti SIMON FM s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • 5.2.d) Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

6. Bezpečnost a ochrana informací

 

 • 6.a) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 • 6.b) Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 • 6.c) Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 • 6.d) Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SIMON FM s.r.o., Slezská 761, 738 01 Frýdek-Místek.
 • 6.e) Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 • 6.f) SIMON FM s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, spol. SIMON FM s.r.o. pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití "cookies" . Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 • 6.g) Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • 6.h) Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

7. Provozní doba

 

 • 7.a) Objednávky přes internetové obchody spol. SIMON FM s.r.o.: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 10:30 hodin při volbě dopravce PPL, do 12:00 při volbě dopravce DPD a do 15:00 při volbě dopravce Česká pošta (platí, pokud je veškeré zboží k dispozici v dostatečném množství pro vykrytí objednávky). Osobní odběry lze vyzvednout ve všední dny od 8:30 do 16. hodin, a to nejpozději do 5 dní od vychystání zboží k osobnímu odběru.

 

8. Ceny

 

 • 8.a) Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.
 • 8.b) Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží, nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena.

 

9. Objednávání

 

 • 9.a) Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
 • 9.1.a) prostřednictvím elektronického obchodu spol. SIMON FM s.r.o.
 • 9.1.b) elektronickou poštou na adrese [email protected]
 • 9.b) Spol. SIMON FM s.r.o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím účtu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.
 • 9.c) Ceny kamenné prodejny a e-shopu se mohou lišit.

 

10. Platební podmínky

 

 • 10.a) Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  • 10.1.a) hotově – osobní odběr
  • 10.1.b) platba převodem na účet
  • 10.1.c) platba dobírkou
  • 10.1.d) online platba kartou
 • 10.b) Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví spol. SIMON FM s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
 • 10.c) U platby převodem na účet zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího do doby doručení platby na účet prodávajícího. Pokud se tak nestane do 7 pracovních dnů, bude zboží dále nabídnuto k prodeji a původně uzavřená kupní smlouva na danou věc tímto zaniká.

 

11. Dodací podmínky

Osobní odběr:

 • 11.a) Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Objednávky je nutné si vyzvednout do 5 dní od data vychystání zboží k osobnímu odběru. Pokud se tak nestane, prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat a zboží uvolnit pro další prodej.
 
Zasílání přepravní službou - ČR:
 • 11.b) Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 
 • 11.c) Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.naradi-simon.cz v sekci Doprava
 
 • 11.d) Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
 • 11.e) Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu [email protected], sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na adresu [email protected]. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však spol. SIMON FM s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

12. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem spol. SIMON FM s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

13. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí. VOP jsou k dispozici v sídle spol. SIMON FM s.r.o. nebo si je můžete stáhnout v elektronické podobě ve formátu PDF - VOP pod obchodními podmínkami.

Ke stažení:

Doprava zdarma

Při objednávce nad 5000 Kč doprava zdarma

Kamenná prodejna

Kamenná prodejna v centru Frýdku-Místku

Skladem

Skladem máme více jak 8062 kusů zboží

Zákaznická linka

Zákaznická linka k dispozici 5 dní v týdnu